เคล็ด(ไม่)ลับ..กลยุทธ์เจาะตลาดอาหารในอินเดีย

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เดือนตุลาคม 2562HIGHLIGHT

  • อินเดียมีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในมิติของขนาดตลาดอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก รวมถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรด้านอาหาร จึงเป็นอีกหนึ่งประเทศเป้าหมายในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย
  • ตลาดอาหารของอินเดียเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทาย โดยเฉพาะความหลากหลายของวัฒนธรรมภูมิประเทศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และระดับรายได้ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคหลากหลายตามไปด้วย ผู้ประกอบการไทยควรทำความเข้าใจรูปแบบการบริโภคของชาวอินเดียให้ลึกซึ้ง ก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพื่อเจาะตลาดอินเดียต่อไป

อินเดียเป็นหนึ่งในตลาดอาหารที่มีศักยภาพของโลก มูลค่าตลาดอาหารของอินเดียใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกจากจำนวนประชากรกว่า 1.2 พันล้านคน (อันดับ 2 ของโลก) ประกอบกับมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล ผู้ประกอบการทั่วโลกจึงหลั่งไหลเข้าไปทำธุรกิจอาหารในอินเดียอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการไทยซึ่งมีศักยภาพและเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดอาหารโลกจึงไม่ควรพลาดโอกาสเข้าไปแสวงหาลู่ทางทำธุรกิจในอินเดีย ทั้งในมิติของการขยายตลาด (Market Seeking) และการใช้ความได้เปรียบด้านทรัพยากรของอินเดีย (Resource Seeking) อย่างไรก็ตาม การเจาะตลาดอินเดียไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และระดับรายได้ ส่งผลให้ความต้องการ รสนิยม และพฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ก่อนจะรุกตลาดอินเดีย ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและเข้าใจตลาดอินเดียให้รอบด้าน บทความฉบับนี้จึงรวบรวมตัวอย่างการบริโภคของชาวอินเดีย เพื่อฉายภาพให้เห็นถึงความซับซ้อนของรูปแบบการบริโภค ตลอดจนเป็นแนวทางในการออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบโจทย์ชาวอินเดียได้มากที่สุด

ที่มา https://www.ryt9.com/s/exim/3063000

Related links