สอศ.ไม่หวั่นผลิตกำลังคนอาชีวะป้อนอุตสาหกรรมยายนต์แม้จะเป็นขาลง

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในปีนี้ อยู่ที่ 81,549 คัน ลดลง 20.45% เมื่อเทียบจากปี 2561 โดยลดลงเกือบทุกตลาด เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 45,694.98 ล้านบาท ลดลง 18% ซึ่งข้อมูลนี้อาจเชื่อมโยงต่อความไม่มั่นใจ ของนักเรียน นักศึกษาที่เรียนอยู่ในสายอาชีวะ รวมถึงผู้ปกครองที่กำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจให้บุตรหลาน เลือกเรียนสายอาชีวะ และเข้าเรียนในสาขาช่างยนต์ โดยในประเด็นดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการปรับแผนการเตรียมกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลความต้องการกำลังคน มาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกลุ่มอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3054647

Related links