วว. ร่วมประชุม The 50th Meeting of the ASEAN Sub-committee on Food Science and Technology

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมประชุม the 50th Meeting of the ASEAN Sub-committee on Food Science and Technology (SCFST-50) โดย วว. ในฐานะ SCFST focal Point Thailand ได้รายงานผลการจัดงานสัมมนานานาชาติ ASEAN Symposium on Development of High Value-added Food Products ที่ดำเนินการร่วมกับ Infroma Markets ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา และนำเสนอแผนงานการจัดสัมมนานานาชาติครั้งต่อไป ในเดือนกันยายน 2564 พร้อมกันนี้ ดร. พนิดา เทพขุน นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และนักวิจัยหัวหน้าโครงการ ASEAN Network of Excellence Centre of Biomass Conversion Technology (ANEC) ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม the 55th Meeting of the ASEAN Sub-committee on Science and Technology Infrastructure and Resource Development (SCIRD-55) เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ANEC ระหว่างวันที่ 7 -8 ตุลาคม 2562 ณ Grand Copthorne Waterfront Hotel ประเทศสิงคโปร์

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3052123

Related links