สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยก้าวสู่ทศวรรษที่ 10

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉลองครบรอบ 90 ปี ในฐานะหน่วยงานซึ่งมุ่งมั่นยกระดับพัฒนาการองค์รวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย โดยจัดงานสัมมนาอนาคตวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อความยั่งยืน “Future Construction 2019 : BUILT TO LAST” เพื่อแถลงความสำเร็จของสมาคมฯ ตลอด 9 ทศวรรษที่ผ่านมาและประกาศเป้าหมายต่อไปของสมาคมฯ โดยระบุเดินหน้าผลักดันภาคการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการผลักดันความก้าวหน้าในด้านคุณภาพแรงงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์รวม และด้านการปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3048858

Related links