‘คมนาคม’หนุนจ.ชลบุรี ต้นแบบTODตะวันออก

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 8 (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ เพื่อพัฒนาเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้เป็นเมืองต้นแบบ TOD ภาคตะ วันออก เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และมีความพร้อมทางด้านโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทุกโหมด ทั้งทาง บก-ราง-น้ำ และอากาศแบบไร้ รอยต่อ รองรับการเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/tpd/3029275

Related links