‘อาเซียน’ ระดมสมองวางแนวทางรับมืออุตสาหกรรม 4.0

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ (Special Meeting of the Committee of the Whole: Special CoW) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ‘หารือ 3 เสาประชาคมอาเซียน’เร่งติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนงานด้านดิจิทัลให้สำเร็จในปีนี้ พร้อมเน้นพัฒนาแรงงานมีทักษะ ผู้ประกอบการวิชาชีพ และอุตสาหกรรมอาเซียน รับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับ USAID เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4หรือ 4IR โดยที่ประชุมจะติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล ซึ่งเป็น 1 ใน 13 ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะร่วมดำเนินการให้สำเร็จปีนี้ (Priority Economic Deliverables) และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของอาเซียนในระยะต่อไป โดยจัดทำแนวทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Guideline) ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือ รวมทั้งระดมสมองหารือเกี่ยวกับผลการศึกษาของสำนักเลขาธิการอาเซียน เรื่อง The Assessment of ASEAN Readiness for the Fourth Industrial Revolution ที่ประเมินความพร้อมของอาเซียนในการรับมือกับ 4IR จาก 5 มิติ ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ กรอบกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง และการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งแต่ละมิติ สอดคล้องกับ AEC Blueprint 2025 รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อเสนอความเห็นในการทำงานของคณะทำงานแต่ละสาขาที่จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของอาเซียน รวมทั้งหาแนวทางในการร่วมมือระหว่างกัน

นางอรมน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จะมีประธานคณะทำงานภายใต้เสาเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานและคุณภาพ โทรคมนาคมและสารสนเทศ รวมทั้งผู้แทนเสาสังคมและวัฒนธรรม เสาการเมืองและความมั่นคง ทั้งนี้ 4IR นับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขา รวมถึงมีความสำคัญกับ 3 เสาประชาคมอาเซียน ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งหาแนวทางร่วมกันของอาเซียนในการดำเนินการต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ อาเซียนให้ความสำคัญกับการเตรียมการเพื่อรองรับ 4IR อย่างมาก และเห็นตรงกันว่าทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจัดกิจกรรม Symposium on ASEAN Human Empowerment and Development (AHEAD)โดยจะนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปจัดทำ “แนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบการวิชาชีพ เพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4” สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจัด Symposium on ASEAN Industrial Transformation to Industry 4.0 เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้จากภาคส่วนต่างๆ ไปจัดทำ “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0” เช่นกัน ซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับจะนำเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและผู้นำอาเซียนต่อไป

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/beco/3014495

Related links