EEC ร่วมงาน Paris Air Show 2019

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC ร่วมงาน Paris Air Show 2019 ครั้งที่ 53 งานแสดงสินค้าอากาศยาน นิทรรศการอุตสาหกรรมอากาศยาน และอวกาศที่ใหญ่ที่สุด ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิ.ย. 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นำเสนอศักยภาพความพร้อมของ EEC ในการเป็นมหานครการบินของไทยและภูมิภาค ทั้งด้านอุตสาหกรรม ทรัพยากรมนุษย์ แรงงานที่มีทักษะ และข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ โดยมี นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ สกพอ. เป็นตัวแทนเข้าร่วม

นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ สกพอ. กล่าวว่า “ในงาน Paris Air Show 2019 นี้ ทาง EEC ได้มีการเข้าร่วม 2 ส่วน คืองานสัมมนา Maintenance Repair and Overhaul (MRO) in Asia-Pacific โดยผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความสนใจและเห็นว่าไทยมีความพร้อมหลายด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม ทรัพยากรมนุษย์ แรงงานที่มีทักษะความสามารถ และที่สำคัญที่สุดคือมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม นอกจากนั้น EEC ยังมีจุดเด่นเรื่องความพร้อมด้านการคมนาคม และโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเร่งพัฒนา อีกส่วนหนึ่งที่ทาง EEC ได้ร่วมจัดคืองานเสวนา Future of Thailand’s Aerospace Industry ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาก ทั้งจากผู้ร่วมเสวนา และผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานและบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็น Aerospace cluster และ cluster อุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางอากาศ (air logistics) ทั้งนี้ทาง EEC และภาคเอกชนไทยที่ไปร่วมงาน ได้ใช้โอกาสนี้เป็นเวทีพบปะและหารือกับภาคเอกชนจากต่างประเทศชั้นนำ ขณะที่ในช่วง networking matching มีแนวโน้มที่ดี สามารถสานต่อให้เกิดการลงทุนใน EEC และความร่วมมือทางธุรกิจได้ต่อไป”

งานสัมมนา Maintenance Repair and Overhaul (MRO) in Asia-Pacific ซึ่งจัดโดย the French Aerospace Industries Association (GIFAS) มีผู้แทนจาก 5 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยการเสวนาสะท้อนถึงศักยภาพของเอเชียในการเป็นศูนย์กลาง MRO โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้ง ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน และทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ทั้งยังมีแนวโน้มการเติบโตสูงในอุตสาหกรรมอากาศยานและธุรกิจ MRO โดยประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

ด้านงานเสวนา “Future of Thailand’s Aerospace Industry” ทาง สกพอ. ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ the French Aerospace Industries Association (GIFAS) จัดงานโดยได้รับความสนใจอย่างมากจากภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมเสวนาได้หารือถึงความพร้อมและศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย รวมถึงความพร้อมในการรองรับการลงทุนจากต่างชาติ ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ความได้เปรียบเชิงพื้นที่ และความเข้มแข็งในด้านอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานเสวนาเห็นว่า ด้วยประเทศไทยอยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาและการลงทุนของอุตสาหกรรมอากาศยานในอนาคตให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ อีกทั้งภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีความพร้อมและความต้องการที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน นอกจากนี้งานเสวนาดังกล่าวยังเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนไทยที่มาร่วมงานได้พบปะกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อหารือถึงโอกาสเกี่ยวกับโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับในประเทศไทยด้วย

นอกจากนั้นคณะ สกพอ. ยังได้หารือร่วมกับ MEDEF และภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อติดตามผลการเยือนของคณะ MEDEF ที่มาเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2562 โดยภาคเอกชนฝรั่งเศสได้ชื่นชมความก้าวหน้าของโครงการ EEC และให้ความสนใจที่จะมาร่วมลงทุน ทั้งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้พบปะหารือกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและชิ้นส่วนรายใหญ่หลายราย เช่น บริษัทจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ในงาน Paris Air Show 2019 โดยมีหลายบริษัทให้ความสนใจในการลงทุนในในไทยและสนใจมาเยือนพื้นที่ EEC

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3007144

Related links