สนพ.ลพบุรี จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

นายชัยรัตน์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการ SME, กลุ่ม OTOP, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, และกลุ่มสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มความเข้าใจและทักษะ พร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถสร้างนวัตกรรมแปลกใหม่ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็ง กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สู่ SME 4.0 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3143481

Related links