BDI เผยภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีจะถดถอยต่อไปในปีนี้จากผลกระทบโควิด-19

สมาพันธ์อุตสาหกรรมเยอรมนี (BDI) เปิดเผยว่า ไวรัสโควิด-19 กำลังทำให้เศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกของเยอรมนีเผชิญความเสี่ยงจากภาวะการค้าโลกชะงักงัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยังคงทำให้ภาคอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในภาวะถดถอยต่อไปในปีนี้

อุตสาหกรรมของเยอรมนีหดตัวมาเป็นเวลา 6 ไตรมาสติดต่อกันแล้วก่อนไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในต้นปีนี้ โดยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งด้านการค้าโลกและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)

ที่มา https://www.ryt9.com/s/iq29/3103010

Related links