Share for Chang 2019

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับมอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จำนวน 200,000 บาท จากการจัด “โครงการวิ่งเคียงคู่ช้าง – Share for Chang 2019” โดยมี นางสาวมาลาตี จันทรเมธากุล ผู้จัดการ บริษัท แอสซีส อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงิน เพื่อร่วมสนับสนุน และอนุรักษ์และบริบาลช้าง ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3093352

Related links