สำนักงานปลัดกระทรวงชวนผู้ประกอบการอบรม คิด ผลิต ขาย @ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หนุน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอลงพื้นที่เพิ่มองค์ความรู้ คิด ผลิต ขาย แก่ผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์ ในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกาย ให้ได้รับการพัฒนาเชิงลึกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงสู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะที่ 2)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จุดประกายแนวคิดให้กับผู้ประกอบการ ในการค้นหาแรงบันดาลใจจาก จุดเด่น ความคุ้นเคย และสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ธรรมชาติ ความศรัทธา รวมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อนำมาสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ผสมผสานนวัตกรรม ตอบโจทย์แนวโน้มตลาดของยุคดิจิทัล ผ่านการอบรมในหัวข้อ “การออกแบบสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม” พร้อมสอน “การออกแบบผ้าไหมลวดลายใหม่ทำอย่างไรให้สวยงาม” โดย อ.สุภาวินี จรุงเกียรติกุล ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ที่นำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาออกแบบได้อยางลงตัว นอกจากนี้ยังได้อบรมเรื่อง “แนวโน้มตลาด แฟชั่นและสิ่งทอ 2020 คิด ผลิต ขาย” โดย คุณวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดแฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอและรักษาสิ่งแวดล้อม” โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการสอนทำ ถุงผ้า..คุณค่าใหม่จากเสื้อไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้ประยุกต์ใช้

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3089422

Related links